Üyelik Sözleşmesi

SERVİSEVER.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi“), Servisever Bilgi Teknolojileri Yazılım Reklam ve Danışmanlık A.Ş. ile Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.Kullanıcı, Websitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 1. Tanımlar
 • Alıcı:Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.
 • Servisever:Servisever Bilgi Teknolojileri Yazılım Reklam ve Danışmanlık A.Ş.
 • Servisever Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Servisever tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
 • Kullanıcı/Üye: Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.
 • Satıcı:Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır.
 • Ürün:Websitesi’nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.
 • Websitesi:servisever.com isimli alan adından ve bu alan ve alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.
  1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
 • Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 • Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Servisever tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
 • Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Servisever tarafından açıklanan her türlü beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.
  1. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

  4.1. Üyelik, Websitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi’ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Servisever tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

  4.2. Websitesi’ne üye olabilmek için, reşit olmak ve Servisever tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

  1. Hak ve Yükümlülükler

  5.1 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

  a)Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Websitesi’ndeki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.

  b)Kullanıcı’ların Servisever tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Servisever’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

  c)Kullanıcı’lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Servisever, Kullanıcı’lar tarafından Servisever’a iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

  d)Servisever’in sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Websitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.Tüm Kullanıcı lar, Servisever ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Servisever ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Servisever, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  e)Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Servisever’ın, Servisever çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Servisever, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

  5.2 Servisever’in Hak ve Yükümlülükleri

  a)Servisever, Websitesi üzerinden, Servisever’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Servisever tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında Servisever’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  b)Servisever, Websitesi’nde sağlanan Hizmet’ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

  c)Servisever sağlanan hizmetlerin güvenliğini, kalitesini, hizmet sonucunu garanti etmez, bu hususta herhangi bir taahhütte bulunmaz.

  d)Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir.

  e)Servisever yasal ve/veya teknik gereklilikler halinde işbu sözleşmenin hükümlerini değiştirme hakkına sahiptir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Servisever şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

  1. Gizlilik Hükümleri

  Servisever, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Servisever, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

  a)Kullanıcı’lar, Websitesi üzerinden sunulan Servisever Hizmet’lerini, Servisever bilgilerini ve Servisever’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. veya başkasının Servisever’in Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez.

  b)Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan veServisever’e ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul ve beyan

  1. Fesih

  Servisever  dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir

  1. Mücbir Sebepler

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Servisever işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Servisever’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Servisever’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

  1. Uygulanacak Hükümler –Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK, MK vesair) uygulanacaktır.İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  Servis BUL